CUVÂNT PREZENTAT LA FESTIVITATEA DE LA

 

“CIMITIRUL EROILOR  TABLA BUŢII”

 06.08.2018

 ONORATĂ  ASISTENŢĂ

                      Astăzi se împlinesc 102 ani de la desfăşurarea crâncenelor lupte cu trupele germano – austro – ungare pentru apărarea frontului de la curbura Carpaţilor. În  luptele desfăşurate  pe aceste meleaguri prahovene au căzut 166 soldaţi, subofiţeri şi ofiţeri eroi, care au fost înmormântaţi în “Cimitirul Eroilor”  înfiinţat în această parte de jos a Colinei “Tabla Buţii”, la marginea pădurii, imediat sub cota 1380, când au avut loc  ultimele lupte înainte de retragere.

          În acest “Cimitir al Eroilor”, sunt înmormântaţi pentru odihnă veşnică ostaşi români, dar şi inamicii lor, fapt unic în istorie, demonstrând astfel că poporul roman    s-a născut creştin şi tolerant.  Aici se odihnesc ostaşii români în frunte cu bravul lor căpitan Remus Nisipeanu.

        La data de 12 septembrie1919, din iniţiativa Ministerului de Război şi a Bisericii Ortodoxe Române s-a înfiinţat “Comitetul pentru cinstirea eroilor din războiul de întregire a neamului,       1916 – 1918” , având preşedinte de onoare pe Regina Maria şi preşedinte executiv pe mitropolitul primat Miron Cristea, fost episcop de Caransebeş şi apoi patriarh al B.O.R. din 1925.

       Conform măsurilor stabilite de acest comitet, preoţii şi învăţătorii satelor adunau osemintele bunicilor noştrii în “Cimitirele militare şi civile”. În această zonă, preotul Ion Vasilescu din Slon aduna morţii, îi transporta cu căruţa şi îi îngropa creştineşte, cu slujbă religioasă, indiferent din ce armată proveneau.

       Pentru cinstirea memoriei eroilor, în toate localităţile prahovene s-au ridicat monumente şi troiţe, amintindu-ne permanent că ei au dat suprema “jertfă” pentru menţinerea fiinţei naţionale a poporului roman. Ei ne amintesc permanent că trebuie să fim cu conştiinţa trează pentru a preveni orice slăbire a interesului poporului nostru.

        În aprilie 1920, Guvernul României a aprobat propunerea Ministerului de Război şi a B.O.R. de a comemora(omagia) eroii patriei în “Ziua Înălţării Domnului Isus Cristos la ceruri”, devenită şi “Ziua Eroilor”.

        Din anul 1922, pe aceste meleaguri s-a statornicit o tradiţie patriotică pentru evocarea faptelor eroice cu ceremonial militar şi religios, la care participă mulţimea de pe ambele laturi ale fostei graniţe. Tradiţia a continuat până la 29 mai 1948, când Guvernul Republicii Populare Române a desfiinţat Aşezământul Regina Maria pentru Cultul Eroilor.

      Începând din anul 1949 şi până în 1975, memoria înaintaşilor noştri a fost păstrată prin slujbele religioase din biserici. Din anul 1975 şi până în 1995, eroii patriei au fost comemoraţi la data de 9 mai, “Ziua Independenţei de Stat a României” şi “Ziua Victoriei” împotriva fascismului, iar din aprilie 1995 s-a revenit la tradiţie, eroii neamului românesc fiind comemoraţi în “Ziua Înălţării Domnului”, redevenită şi “Ziua Eroilor” neamului nostru.

       Pentru cinstirea „Eroilor noştri” s-au scris slove şi stihuri, s-au compus imnuri şi ode, s-au dăltuit lucrări de artă, s-au înălţat troiţe şi monumente. Posteritatea va crea noi opere de slăvire a eroismului şi faptelor lor de arme, dar nici-una din ele nu va putea egala măreţia faptelor însăşi, aureolate de nimbul veşniciei.

      Savantul român Nicolar Iorga spunea: „Nu se pot cinsti îndeajuns aceia care, cu mândrie şi-au dat viaţa pentru ca să trăim în marginile pământului locuit, muncit şi apărat de neamul nostru şi ale căror nume ar trebui păstrate recunoscător din generaţie în generaţie. Familiile lor vor tresări de singura mângâiere pe care le-o putem da, la pomenirea numelui acelora care au rămas în inimile lor pentru totdeauna rănite. Iar copiii lor, văzând cum nu se uită jertfa cea mare pentru patrie, vor creşte cu aceiaşi aplecare spre sacrificiu, în folosul celor de un sânge cu dânşii”.

     În anul 1997  s-a reînfiinţat Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor”, cu filiale în toate judeţele ţării, care cinstesc şi omagiază memoria înaintaşilor noştri.

      Popularizarea faptelor de eroism se face prin paginile revistei “România Eroică” şi a revistelor judeţene, între care s-a înscris din anul 2010 şi revista “Prahova Eroică”, aflată la al șaisprezecelea  număr, pe care vă rugăm să o sprijiniţi cu materiale adecvate, cu documente autentice şi cu fonduri băneşti.

      În încheiere, membrii O.J.C.M.R.R. ”Aurel Vlaicu” Prahova şi ai Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor” Prahova, felicită Consiliul Local al Primăriei Ceraşu şi pe primarul Com. Ceraşu, D=nul Dumitru Duca pentru eforturile ce le depun în scopul întreţinerii acestui „Cimitir al Eroilor” – Tabla Buţii şi pentru organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi de comemorare an de an.

      Dumnezeu să-i odihnească în pace pe eroii comemoraţi astăzi, dar şi pe toţi eroii neamului românesc.

      Vă îndemn  să presărăm pe mormintele eroilor noştrii florile recunoştinţei veşnice şi să le aducem un pios omagiu.

      Ne plecăm cu smerenie în faţa ta „EROU” al Neamului.

      Multă sănătate tuturor participanţilor la acest deosebit ceremonial religios şi militar.

 VĂ  MULŢUMESC.

 

 PREŞEDINTELE OJCMRR „Aurel Vlaicu” PRAHOVA

Col.( r ) Gheorghe  STĂNCUŢU

 

06 AUGUST 2018

 

CIMITIRUL EROILOR TABLA BUȚII

 

 

 

===== // =====

 

 

 

31 MAI 2018

 ALOCUŢIUNEA PREŞEDINTELUI O.J.C.M.R.R.

„AUREL  VLAICU” - PRAHOVA DE

Ziua Rezervistului Militar

              Onorată asistenţă,               

        La  10.05.2010, Guvernul României a adoptat Hotărârea Nr. 467, care prevede:

       Art. 1. – Se instituie  „Ziua Rezervistului Militar”, care se sărbătoreşte în fiecare an la data de 31 mai.

       Art. 2. - Instituţiile publice din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pot sprijini, în condiţiile legii, manifestările prilejuite de acest evenimen

       Art. 3. - Potrivit prezentei hotărâri, prin rezervist militar se înţelege orice persoană care deţine grad militar în rezervă sau în retragere.

        De sintagma „Rezervist Militar” doresc şi vă rog să fiţi de acord să aduc în atenţie unele momente istorice ale sistemului de apărare, ale cărui începuturi de alcătuire le remarcăm încă din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, care avea menirea (citez) : ”să ne asigure înăuntru ordinea şi în afară independenţa”.

        La baza sistemului de apărare a României moderne a fost aşezat principiul „Naţiunii armate” al pregătirii şi mobilizării întregii forţe valide a ţării.

        Astfel, în 1864 este adoptată legea pentru organizarea puterii armate în România, conform căreia forţele armate naţionale se compuneau din:

        - armata permanentă şi rezerva sa;

        - miliţiile formate din grăniceri şi dorobanţi cu rezervele lor;

        - în situaţii extraordinare, puteau fi chemate la luptă, ceea ce în 1865 erau numite gloate (oameni valizi împărţiţi în trei clase de mobilizare).

     Tot din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza începe să se constituie un corp socio-profesional distinct, corpul cadrelor militare în rezervă şi în retrager

     Determinantă în acest proces a fost legea asupra poziţiei ofiţerilor din 1866 prin care se defineau poziţiile: în activitate, în disponibilitate, în neactivitate – temporară, în reformă şi în retragere şi fără teama de a greşi putem aprecia că această lege constituie debutul procesului de configurare în plan legislativ al Corpului Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, ca segment socio-profesional distinct al societăţii româneşti.

      Concluzia care se impune este aceea că de la primele alcătuiri, care în România datează de peste un secol şi jumătate, până la arhitectura modernă şi complexă din zilele noastre, Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Ţării şi structurile care definesc un asemenea sistem - legislativă, juridică, economică, diplomatică, infrastructura critică ş.a. – a avut şi încă are ca bază fundamentală componenta militară, concretizată în ceea ce numim Forţe Armate.

    - În acţiunile militare desfăşurate de România în cadrul Războiului de Independenţă (1877-1878), Războiului de intregire a Neamului (1916-1919) şi în cel de-al Doilea Război Mondial (1940-1945), precum şi pe timp de pace, rezerviştii militari au adus o contribuţie importantă la păstrarea Independenţei şi Suveranităţii ţării, a valorilor militare şi culturale ale poporului român. Instituirea unei ”Zile a rezerviştilor militari” constitute o recunoaştere a rolului acestora, de-a lungul istoriei, în cadrul societăţii româneşti.

    - Având în vedere faptul că, în anul 1990, la 31 mai, a fost înfiinţată prima asociaţie formată din personal în rezervă sau în retragere(LNORR), reluând o tradiţie datând din 1925, întreruptă abuziv în 1948, s-a propus această dată ca zi a rezerviştilor militari, în acest sens adoptându-se Hotărârea de Guvern Nr. 467 din 12 mai 2010.

    - Începând din 2010, ”Ziua Rezervistului Militar” reprezintă unul din momentele ,,de sărbătoare ale Armatei şi ţării, prilej cu care sunt omagiaţi toţi cei care au îmbrăcat haina militară, au jurat, sub faldurile Drapelului de luptă, să-şi apere ţara chiar cu preţul vieţii şi acum, datorită vârstei, sorţii sau alegerii lor nu mai fac parte din personalul Armatei Române.

     -Prin obiectul său de reglementare, ”Hotărârea” nu are impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, ori asupra bugetului general consolidat, motiv pentru care proiectul acesteia a fost elaborat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, şi ale art. 2 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.

     -Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 333 din 19 mai 2010, sub nr. 467/12 mai 2010, fiind semnată de primul-ministru al României şi contrasemnată de Ministrul Apărării Naţionale, Ministrul Administraţiei şi Internelor, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază.

      -Această sărbătoare se doreşte sa fi o manifestare a dragostei fată de ţară şi neamul românesc, faţă de Armată şi toate structurile sistemului de ordine publică şi siguranţă naţională.

       Onorată asistenţă,

       În perioada noiembrie 1990 – martie 1991 a fost înfiinţat şi a funcţionat în Municipiul Ploieşti, un “Comitet de iniţiativă” format din cadre militare în rezervă şi în retragere, în vederea constituirii Filialei Prahova a Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere. Comitetul a fost compus dintr-un preşedinte, Col.( r ) Anton Ştefan şi un număr de 10 membri.

      - În această perioadă au fost contactaţi un număr de 200 de c.m.r.r. care şi-au exprimat adeziunea la constituirea Filialei Prahova a Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere. Marea majoritate a acestora a fost din Municipiul Ploieşti, iar restul din localităţile adiacente.

     - Pe data de 12 MARTIE 1991 a avut loc Conferinţa Judeţeană de constituire a Filialei Prahova a L.N.O.R.R. la care au participat 106 c.m.r.r. din cele 200 care şi-au exprimat adeziunea anterior.

     - Cu unanimitate de voturi, Conferinţa a aprobat costituirea Filialei Prahova a L.N.O.R.R.

       În perioada 1991 – 2003 O.J.C.M.R.R. “AUREL VLAICU” Prahova a constituit 4 Filiale teritoriale în Judeţul Prahova, astfel:

                     - Filiala BREAZA ………………. 1991;

                     - Filiala CÂMPINA …………….. 1995;

                     - FilialaMIZIL………………….... 1995;

                     - Filiala VĂLENII DE MUNTE ... 2003.

      - În momentul de față(31.05.2018) mai sunt doar două în structura noastră: Mizil și Vălenii de Munte.

      - În O.J.C.M.R.R. “AUREL VLAICU” Prahova s-au înscris:

                     - în perioada 1991 – 1994 …………………….  496 membri;

                     - în perioada 1995 – 1999 …………………….  347 membri;

                     - în perioada 2000 – 2004 …………………….  419 membri;

                     - în perioada 2005 – 2009 …………………….  301 membri;

                     - în perioada 2010 – 2014 ..............................  270 membri;

                     - în perioada  2015 – 2018  ............................. 144 membrii.

      - În momentul de faţă(31.05.2018) organizaţia noastră are un număr de 835 membri în evidență.

      - În anul 2004, O.J.C.M.R.R. “AUREL VLAICU” Prahova, conform “Încheierii” judecătoreşti  Nr. 41 din 03.09.2004 a Judecătoriei Ploieşti, devine persoană juridică, cu nume onorific de  „AUREL  VLAICU”, la 12.03.2011Organizaţia noastră a sărbătorit „20 ani de la înfiinţare”, iar la 15.05.2016, ”25 de ani de la înființare”.

        Onorată asistenţă,

     - Statutul de rezervist militar este extrem de onorant. El presupune, în primul rând, o pregătire asiduă, ani întregi de școală, diverse teste și examene specifice, dar și parcurgerea unui sistem complex de formare profesională continuă. O viață dedicată total și necondiționat României și românilor, cu sacrificii liber consimțite, într-o înstituție prestigioasă precum Armata României.

     - Cadrele militare în rezervă sunt temelia de granit a Armatei Țării, cea care garantează însăși suveranitatea și independența statului român, valorile acestuia și simbolurile naționale

     - Cu ocazia sărbatoririi, pe 31 mai, a ”ZILEI REZERVISTULUI MILITAR”, urez tuturor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, din toate structurile sistemului de apărare prahovene, multă sănătate, fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, bucurii şi  Viaţa lungă.

       Deasemenea, ”Ziua Rezervistului Militar” îmi oferă prilejul de a-mi exprima respectul și admirația pentru profesionalismul, credința, devotamentul, demnitatea și onoarea cu care au servit țara sub drapelul tricolor și să le transmit  ”LA MULŢI ANI”, DRAGI COLEGI REZERVIŞTI !

                             Președintele OJCMRR ,,Aurel Vlaicu” PRAHOVA

                                         Colonel(r)  Gheorghe STĂNCUŢU

 

 

 

Ştiri

CONFERINTA JUDETEANA - 20 APRILIE 2018

2018-04-09 18:07:50

ÎN ZIUA DE 20 APRILIE 2018

ARE LOC LA 

CERCUL MILITAR 

PLOIESTI 

CONFERINȚA JUDEȚEANĂ 

A CADRELOR MILITARE

ÎN REZERVĂ ȘI ÎN 

RETRAGERE 

,,AUREL VLAICU"

PRAHOVA

ADUNARE INFORMALĂ

2017-07-03 20:08:19

 ÎN ZIUA DE 07 IUNIE 2017

ORA 10.00 LA 

CERCUL MILITAR

PLOIEȘTI 

ARE LOC 

< ADUNAREA INFORMALĂ >

A ORG. JUD.C.M.R.R.

,,Aurel Vlaicu"

PRAHOVA

CONFERINTA JUDETEANA ANUALĂ

2017-03-12 16:40:34

ÎN ZIUA DE 21 APRILIE 2017 ORA 12.00  A AVUT  LOC LA -CERCUL MILITAR PLOIESTI-  CONFERINȚA JUDEȚEANĂ ANUALĂ A = ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE ,,Aurel Vlaicu" PRAHOVA =

PRO PATRIA

2011-04-02 18:48:22

Incepand cu data de
19 martie 2011,
pe noua grila TVR-1,
emisiunea PRO PATRIA
este difuzata astfel:
- SÂMBĂTĂ intre orele 12:00 ~ 12:25
- MARŢI in reluare,
intre orele 14:45 ~ 15:10