CUVÂNT PREZENTAT LA FESTIVITATEA DE LA

“CIMITIRUL EROILOR  TABLA BUŢII”

06.08.2016

 ONORATĂ  ASISTENŢĂ

               Astăzi se împlinesc 100 de ani de la desfăşurarea crâncenelor lupte cu trupele germano – austro – ungare pentru apărarea frontului de la curbura Carpaţilor. În  luptele desfăşurate  pe aceste meleaguri prahovene au căzut 166 soldaţi, subofiţeri şi ofiţeri eroi, care au fost înmormântaţi în “Cimitirul Eroilor”  înfiinţat în această parte de jos a Colinei “Tabla Buţii”, la marginea pădurii, imediat sub cota 1380, când au avut loc  ultimele lupte înainte de retragere.

            În acest “Cimitir al Eroilor”, sunt înmormântaţi pentru odihnă veşnică ostaşi români, dar şi inamicii lor, fapt unic în istorie, demonstrând astfel că poporul roman    s-a născut creştin şi tolerant.  Aici se odihnesc ostaşii români în frunte cu bravul lor căpitan Remus Nisipeanu.

            La data de 12 septembrie1919, din iniţiativa Ministerului de Război şi a Bisericii Ortodoxe Române s-a înfiinţat “Comitetul pentru cinstirea eroilor din războiul de întregire a neamului,       1916 – 1918” , având preşedinte de onoare pe Regina Maria şi preşedinte executiv pe mitropolitul primat Miron Cristea, fost episcop de Caransebeş şi apoi patriarh al B.O.R. din 1925.

           Conform măsurilor stabilite de acest comitet, preoţii şi învăţătorii satelor adunau osemintele bunicilor noştrii în “Cimitirele militare şi civile”. În această zonă, preotul Ion Vasilescu din Slon aduna morţii, îi transporta cu căruţa şi îi îngropa creştineşte, cu slujbă religioasă, indiferent din ce armată proveneau.

              Pentru cinstirea memoriei eroilor, în toate localităţile prahovene s-au ridicat monumente şi troiţe, amintindu-ne permanent că ei au dat suprema “jertfă” pentru menţinerea fiinţei naţionale a poporului roman. Ei ne amintesc permanent că trebuie să fim cu conştiinţa trează pentru a preveni orice slăbire a interesului poporului nostru.

              În aprilie 1920, Guvernul României a aprobat propunerea Ministerului de Război şi a B.O.R. de a comemora(omagia) eroii patriei în “Ziua Înălţării Domnului Isus Cristos la ceruri”, devenită şi “Ziua Eroilor”.

          Din anul 1922, pe aceste meleaguri s-a statornicit o tradiţie patriotică pentru evocarea faptelor eroice cu ceremonial militar şi religios, la care participă mulţimea de pe ambele laturi ale fostei graniţe. Tradiţia a continuat până la 29 mai 1948, când Guvernul Republicii Populare Române a desfiinţat Aşezământul Regina Maria pentru Cultul Eroilor.

             Începând din anul 1949 şi până în 1975, memoria înaintaşilor noştri a fost păstrată prin slujbele religioase din biserici. Din anul 1975 şi până în 1995, eroii patriei au fost comemoraţi la data de 9 mai, “Ziua Independenţei de Stat a României” şi “Ziua Victoriei” împotriva fascismului, iar din aprilie 1995 s-a revenit la tradiţie, eroii neamului românesc fiind comemoraţi în “Ziua Înălţării Domnului”, redevenită şi “Ziua Eroilor” neamului nostru.

              Pentru cinstirea „Eroilor noştri” s-au scris slove şi stihuri, s-au compus imnuri şi ode, s-au dăltuit lucrări de artă, s-au înălţat troiţe şi monumente. Posteritatea va crea noi opere de slăvire a eroismului şi faptelor lor de arme, dar nici-una din ele nu va putea egala măreţia faptelor însăşi, aureolate de nimbul veşniciei.

             Savantul român Nicolar Iorga spunea: „Nu se pot cinsti îndeajuns aceia care, cu mândrie şi-au dat viaţa pentru ca să trăim în marginile pământului locuit, muncit şi apărat de neamul nostru şi ale căror nume ar trebui păstrate recunoscător din generaţie în generaţie. Familiile lor vor tresări de singura mângâiere pe care le-o putem da, la pomenirea numelui acelora care au rămas în inimile lor pentru totdeauna rănite. Iar copiii lor, văzând cum nu se uită jertfa cea mare pentru patrie, vor creşte cu aceiaşi aplecare spre sacrificiu, în folosul celor de un sânge cu dânşii”.

           În anul 1997  s-a reînfiinţat Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor”, cu filiale în toate judeţele ţării, care cinstesc şi omagiază memoria înaintaşilor noştri.

           Popularizarea faptelor de eroism se face prin paginile revistei “România Eroică” şi a revistelor judeţene, între care s-a înscris din anul 2010 şi revista “Prahova Eroică”, aflată la al doisprezecelea  număr, pe care vă rugăm să o sprijiniţi cu materiale adecvate, cu documente autentice şi cu fonduri băneşti.

           În încheiere, membrii O.J.C.M.R.R. ”Aurel Vlaicu” Prahova şi ai Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor” Prahova, felicită Consiliul Local al Primăriei Ceraşu şi pe primarul Com. Ceraşu, D=nul Dumitru Duca pentru eforturile ce le depun în scopul întreţinerii acestui „Cimitir al Eroilor” – Tabla Buţii şi pentru organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi de comemorare an de an.

              Dumnezeu să-i odihnească în pace pe eroii comemoraţi astăzi, dar şi pe toţi eroii neamului românesc.

              Vă îndemn  să presărăm pe mormintele eroilor noştrii florile recunoştinţei veşnice şi să le aducem un pios omagiu.

              Ne plecăm cu smerenie în faţa ta EROU” al Neamului.

              Multă sănătate tuturor participanţilor la acest deosebit ceremonial religios şi militar.

              VĂ  MULŢUMESC.

          

             PREŞEDINTELE OJCMRR „Aurel Vlaicu” PRAHOVA          

             Col.( r )                                                                       

                           GHEORGHE STĂNCUŢU                                   

 

06 AUGUST 2016

CIMITIRUL EROILOR TABLA BUȚII


>>>>>>>>>>>>>  *  <<<<<<<<<<<<< 

Z I U A     E R O I L O R

                                                 09 IUNIE 2016                                                

    Esența trecerii noastre prin timp, ne readuce în atenție ca astăzi, gândurile noastre trebuie să se îndrepte cu venerație către Eroii localității dumneavoastră, care și-au dat viața pe câmpurile de bătaie, în închisori sau în lagare de detenție și care odihnesc somnul de veci în glia străbună, pe tărâmuri străine sau în adâncul apelor, sub lespede de piatră sau fară mormânt și cruce la căpătâi, pentru libertatea și neatârnarea ȚĂRII și a NEAMULUI nostru.

   În această zi , când cu pioșenie și venerație comemorăm eroii localității dumneavoastră, dangătele clopotului din turla bisericii, imnurile și cântecele de slavă ce străbat lăcașurile de cult și de învățământ, mirosul de tămâie răspandit printre mormintele acestor Eroi, vestesc în cele patru zări, că cei care au pus mai presus eternitatea ROMÂNIEI de viața lor trecătoare, sunt încă vii în amintirea urmașilor.

  Eroii localității dumneavoastră, ca dealtfel toti Eroii neamului, au făcut saltul în necunoscut, cu imaginea PATRIEI înghețată în privirea ultimei clipe. Ei au îmbrăcat camașa rece a morții pentru a înălța ȚĂRII pavăză de neclintit în calea dușmanilor.

   Identificându-se cu apărarea PATRIEI până la sacrificiul suprem, ostașii de rând ai armatei noastre sau căpetenii de oaste, cu gradul de soldat sau general pe epoleți, truditori cu mintea ori cu brațele, tineri sau vârstnici, poarta deopotrivă, cu cinste și onoare, titlul de „EROU AL ROMÂNIEI”.

     Numele lor stă scris pe frontiscipiul monumentelor, pe panourile de onoare din incinta Unităților Militare, a școlilor, în biserici, pe troițele de la răspântia drumurilor, pe cruci înegrite din cimitirele eroilor. Numele Eroilor noștri ar trebui să le știm pe dinafară și să le rostim ca pe o rugă, pentru ca Eroii sunt argumentele libertății și demnității noastre. Fără ei am fi mai mici și mai împuținați la suflet. Chiar dacă atât cât au trăit, au avut infățișarea noastră, ei sunt mai presus decât noi pentru că au renunțat la viața lor ca să o facă posibilă pe a noastră, în cinste și respect, arzând curat ca o candelă a speranței.

      Iată de ce , cinstirea și evocarea memoriei Eroilor noștri, constituie o obligație și o datorie a tuturor românilor, o importantă dimensiune a virtuților morale ale neamului.

      Memoriei Eroilor noștri, îi suntem datori nu numai cu cinstirea, evocarea și amintirea faptelor și a sacrificiului lor suprem, ci și cu dorința sinceră că noi, contemporanii, prin tot ceea ce facem, să fim la înalțimea exemplului lor sublim.

     De aceea, Cultul Eroilor la români și-a găsit expresia concretă a recunoștinței în ridicarea de opere comemorative de război: obeliscuri(monumente),troițe, cruci, cimitire ale eroilor, plăci memoriale,statuate încă din 1919, prin Decretul Lege Nr. 4106, semnat de Regele Ferdinand prin care se înființează „Societatea Mormintelor Eroilor căzuți în Război”.

       În 1927, prin Decretul Lege Nr. 1699 - se schimbă denumirea în „Societatea CULTUL EROILOR”.

       În 1940 - se redenumește „Așezământul Național, REGINA MARIA pentru CULTUL EROILOR”.

       În 1948 -  se desființează.

    Dupa Revoluția din 1989 , se reînființează sub denumirea de „ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ  *CULTUL EROILOR*”.

     Familia, Școala, Biserica și Armata, sunt pilonii pe care se reazimă impunătorul edificiu al Cultului Eroilor. Savantul român de renume mondial Nicolae Iorga, una din cele mai luminoase minți ale omenirii, spunea: Nu se pot cinsti îndeajuns aceia care, cu mandrie și-au dat viața pentru ca să trăim în marginile pământului locuit, muncit și apărat de neamul nostru și ale căror nume ar trebui păstrate recunoscător din generație în generație. Familiile lor vor tresări de singura mângâiere pe care le-o putem da, la pomenirea numelui acelora care au rămas în inimile lor pentru totdeauna rănite. Iar copiii lor, văzând cum nu se uită jertfa cea mare pentru patrie, vor crește cu aceeiași aplecare spre sacrificiu, în folosul celor de un sânge cu dânșii”.

      Pentru cinstirea Eroilor Romaniei s-au scris slove și stihuri, s-au compus imnuri și ode, s-au dăltuit lucrări de artă, s-au înălțat troițe și monumente. Posteritatea va crea noi opere de slăvire a eroismului și faptelor lor de arme, dar nici-una din ele nu va putea egala mareția faptelor însăși, aureolate de nimbul veșniciei.

       În încheiere, socotesc că sunt potrivite cuvintele ilustrului istoric, amintit mai înainte, Nicolae Iorga: „Azi, când umbrele lor îndurerate, că nu suntem fericiți cum au vrut ei murind, să-i onorăm cu clipa de adâncă tăcere a reculegerii noastre și prezentând sufletește arma celor care străbat văzduhul românesc, să șoptim în străfundul conștiinței noastre: < MORȚILOR  PENTRU  ONOR >”.

  „DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ ÎN PACE” !    

 

     PREȘEDINTELE  ORGANIZAȚIEI               
         Col.( r )
                    Gheorghe  STĂNCUȚU   

 

 

 

Ştiri

COMEMORAREA EROILOR NEAMULUI

2016-08-03 15:34:02

ÎN ZIUA DE 06 AUGUST 2016 LA TABLA BUȚII - Com. CERAȘU - PRAHOVA ARE LOC COMEMORAREA EROILOR NEAMULUI, DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL . 

PRO PATRIA

2011-04-02 18:48:22

Incepand cu data de
19 martie 2011,
pe noua grila TVR-1,
emisiunea PRO PATRIA
este difuzata astfel:
- SÂMBĂTĂ intre orele 12:00 ~ 12:25
- MARŢI in reluare,
intre orele 14:45 ~ 15:10